A world of stories… two coming from Landskrona.

Advertisements

Tanzania

During a week in Tanzania had Rodolfo the opportunity to work as interpreter for Arigatou International in the International Youth for Peace Workshop “Sowings seeds together for a change” with participants from Sri Lanka, India, Nepal, Tanzania, Kenia, Spain, Argentina, Colombia and Belgium.

Arigatou International works with Ethics Education for Children as an initiative to promote value based and quality education for children and young people within the framework of the child’s right to education as stated in the Convention of the Rights of the Child. 

During the workshop Rodolfo collaborated as a communication bridge between Spanish speaking youth to English speakers. Through different discussions, participants develop a better understand and respect from people from other cultures and religions and creating a sense of global community.

Ett visuellt komplement till CV

Under de senaste veckorna har vi i ReRoute samarbetat med Folkuniversitetet Landskrona genom att erbjuda en workshop i Digital Storytelling för arbetssökande. Fokus var att utveckla ett visuellt digitalt CV. Genom att skriva egna personliga manus, spela in detta, hitta bilder som matchar med mera, har de åtta deltagarna fått möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter samt diskutera arbetsmöjligheter.

During the last weeks, we in ReReoute have been busy co-operating with Folkuniversitetet in Landskrona in a Digital Storytelling workshop. To develop a Digital CV has been the motivation for eight participants in this workshop. By writing scripts, playing with pictures, recording voices and making their own films; participants have had the opportunity to share ideas, experiences and discuss about working opportunities.

From a world of stories…

En framgångsrik och intensiv Digital Storytelling workshop, där fokus var att göra personliga filmer, resulterade i två filmer. Den ena handlar om hur olika beslut i livet baseras på vissa specifika händelser och hur dessa kan förändra livet radikalt. Den andra reflekterar över minnen och hur viktigt det är att bevara dem.

After a successful and intense Digital Storytelling workshop, where the focus was to make personal films, these are our results. One film is about how decisions in life are based on some specific moments and how those can change life radically.  The other reflects on memories and the importance of keeping them.

En god kopp kaffe från Costa Rica

Hur kan man stödja mänskliga rättigheter i världen på ett konkret sätt?

Lösningen är inte så komplicerad …speciellt inte om du gillar att dricka kaffe. Vi i Reroute gillar våra kaffepauser. Inte minst under dessa kalla och mörka morgnar.

“I Sverige ligger vi i topp beträffande kaffedrickande och konsumerar hela 1 procent av världens kaffe. Det innebär att vi i genomsnitt dricker nio kilo kaffe per person och år. Men endast en liten del av den enorma mängd kaffe som säljs i Sverige garanterar produktionsförhållanden enligt Fairtrade/Rättvisemärkts kriterier.

Efter olja är kaffe världens största handelsvara och är en av de allra viktigaste exportvarorna för många utvecklingsländer. Kaffeproduktionen berör direkt 20-25 miljoner odlare och garanterar livsuppehället för mer än hundra miljoner människor världen över. Det mesta kaffe vi dricker här i Sverige kommer från Brasilien, Colombia, Kenya, Guatemala och Costa Rica.”  (Hela artikeln och referensen här).

Rättvisemärkt är ett koncept och initiativ som kräver vår uppmärksamhet och som bygger på att främja och stödja tillämpningen av de mänskliga rättigheterna för tusentals människor. Varje gång du dricker en kopp kaffe med Fairtrade-symbolen på förpackningen, stödjer du mångas rätt till att “åtnjuta rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden” (artikel 7 i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter).

Med en god kopp kaffe från Costa Rica, arbetar vi idag med att främja gemensamma initiativ för Rättvisemärkt och med att ge föreläsningar om Fairtradekonceptet och hur detta hänger ihop med utvecklingen av mer fredliga samhällen.

——–

Are you looking for ways to support human rights in the world? The solution is not that complicated… specially if you like to drink coffee. We in ReRoute like to drink coffee a couple of times per day. Specially during these cold and dark mornings of almost december.

“In Sweden, we are at the top on coffee drinking by consuming 1 percent of world’s coffee. It means that we on average drank nine kilograms of coffee per person per year. But only a small part of the huge amount of coffee sold in Sweden ensures the production conditions according to Fair trade criteria.

After oil, coffee is the world’s largest merchandise and is one of the most important exports for many developing countries. Coffee production is directly related to 20-25 million farmers and guaranteeing the livelihood of more than one hundred million people worldwide. Most of the coffee we drink here in Sweden comes from Brazil, Colombia, Kenya, Guatemala and Costa Rica.”  (Referens and the whole article here).

Fairtrade is a concept and initiative that is calling our attention based on the fact that promotes and support the application of human rights to thousands of people. Every time that you drink a cup of coffee with the “Fairtrade” symbol on the package, you are improving ” the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work” (Article 7. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights).

While drinking some good coffee from Costa Rica, we are working with initiatives on Fairtrade and with lectures about the Fairtrade concept and how it is related to the development of more peaceful societies.

A world of stories

P1130447Voice recordingP1130445

En workshop i Landskrona om Digital Storytellling är en stor källa till inspiration för oss i ReRoute.

Digital Storytelling” är ett begrepp som mynnat ur en gräsrotsrörelse som använt nya digitala verktyg för att hjälpa vanliga människor att berätta om sina egna berättelser. Berättelserna består ofta av en relativt kort historia (mindre än 8 minuter) som kombinerar musik, text, bilder och videor på ett spännande och engagerande sätt.

Workshopen har gett oss i ReRoute ett uppsving av kreativa idéer till kommande projekt runt teman som aktivt globalt medborgarskap, Rättvisemärkt och hur man på ett spännande sätt kan sticka ut på arbetsmarknaden.

—-

A workshop in Landskrona about Digital Storytellling is a great source of inspiration for us in ReRoute.

Digital Storytelling” is an emerging term, one that arises from a grassroots movement that uses new digital tools to help ordinary people tell their own stories. These narratives usually take the form of a relatively short story (less than 8 minutes) which combines music, images, text and videos in a compelling and emotionally engaging form.

The workshop is giving us in ReRoute a boost of creative ideas for incoming projects in themes like Active global citizenship, Fair trade and how people can creatively promote  their skills and knowledge in the labour market.

Landskrona citizens in action for their human rights!

A Sunday afternoon was a good moment for Landskrona citizens to learn and share ideas about United Nations and human rights. In a human rights journey from New York to Landskrona, people developed ideas on how the work of United Nations and, specially, human rights are concrete tools to make Landskrona a better place to live in for everyone.

En söndagseftermiddag var ett bra tillfälle för Landskronabor att lära sig och utbyta idéer om FN och mänskliga rättigheter. Genom en mänskliga rättighetsresa från New York till Landskrona, utvecklade landskronabor idéer om hur arbetet i FN och, speciellt, mänskliga rättigheter är konkreta verktyg för att utveckla Landskrona till en bättre plats att leva i för alla.

P1130179P1130169